ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАМПАНИЯ – „КАЖИ БЛАГОДАРЯ ИЛИ ИЗВИНЯВАЙ“ 

Преди да се включиш в Кампанията, прочети внимателно тези условия, както и Политиката за лични данни при провеждане на кампании: https://goo.gl/RBABcM

Накратко, това, което трябва да направиш, е да:

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

„Теленор България” ЕАД, ЕИК: 130460283, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6 (наричано по-долу за краткост „Организатор” или Теленор).

II. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

Настоящата кампания се провежда на територията на Република България. 

III. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА И КАНАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Кампанията ще се проведе в периода -  7– 20 декември 2018 г.  

IV. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА 

Участието в Кампанията не е обвързано със закупуване на стоки и/или услуги от Теленор.

Участници в кампанията могат да бъдат юридически лица и физически лица, навършили 13 години. 

Един участник може да получи само една персонализирана празнична картичка нeзависимо от темата „Благодаря“ или „Извинявай“, при положение, че отговаря на настоящите условия и се регистрира за участие с валиден имейл адрес. 

V. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА 

Правилата на Кампанията са обвързващи за участниците. 

За да участва в Кампанията, потребител трябва да посети уебсайта tlnr.bg и да избере една от двете опции – да напише благодарствено или извинително послание до специален човек – чрез кликване на един от двата бутона „Благодаря“ или „Извинявай“.

След това потребителят трябва да въведе своето име (псевдоним), името на получателя, валиден имейл адрес, на който да му бъде изпратена готовата картичка, да напише в до 150 символа защо/ за какво благодари или се извинява на получателя на картичката и да маркира двата тик бокса за съгласие с Условията и с Политиката за лични данни при провеждане на кампании и информираността си за това, че посланието, заедно с персонализираната картичка ще бъде публикувано в галерията на  tlnr.bg.

На следващата стъпка потребителят ще бъде помолен да потвърди въведените от него данни и съдържанието на посланието. След потвърждението, потребителят ще получи линк на имейл адреса, с който се е регистрирал в Кампанията и който следва да валидира чрез клик. Едва тогава Организаторът ще придвижи посланието му за персонализиране в празнична картичка, която ще бъде изпратена до потребителя на посочения от него имейл до 7 дни от валидацията. След като потребителят получи готовата картичка на имейл адреса си, той може да я препрати до съответния получател. 

Важно: В случай че потребителят не валидира своя имейл адрес до 1 (един) ден след получаването на имейл от Организатора, както е посочено по-горе, участието на потребителя в Кампанията се счита невалидно и същият няма да получи персонализирана празнична картичка.

Публикуваното от участника текстово послание трябва да бъде автентично и авторско, да отговаря на съответната тематична категория – „Благодаря“ или „Извинявай“. Посланието следва да отговаря на добрите нрави, да не е от еротичен и/или порнографски характер или да внушава насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, възхваляващи или оневиняващи жестокост, насилие, или такова, което е в противоречие с българското законодателство, обществения ред и добрите нрави. Публикувано съдържание, която противоречи на горните изисквания, се дисквалифицира и не участва в Кампанията. Същото се прилага и в случай, че лице, чиито лични данни са използвани в посланието, възрази срещу тяхното по-нататъшно използване за целите на Кампанията.

Организаторът не носи отговорност за съдържанието на посланието, както и в случаи че има нарушени авторски права от участник в Кампанията, използвал и публикувал чуждо/ неавторско съдържание в Кампанията, както и в случаи, в които посланието съдържа лични данни, като имена, телефонен номер и други на участника или други лица, като участникът се задължава да информира, лицата чиито лични данни е използвал за начина, по който същите ще се обработват, включително от Теленор, съгласно Политика за лични данни при провеждане на кампании.

Ако в публикуваното съдържание присъства информация за лице, различно от автора, последният отговаря за полученото съгласие на описаното лице, респ. негов родител или настойник, в случай че лицето е малолетно или непълнолетно. Организаторът не носи отговорност за публикуването в Кампанията на съдържание, засягащо лица, чието съгласие не е било надлежно предоставено.

С участието си в Кампанията и публикуване на текстово послание всеки потребител декларира и гарантира, че същото е лично авторско и се съгласява то да бъде използвано за целите на настоящата Кампания, в това число да бъде копирано, допълнително редактирано и публикувано на сайта на кампанията – tlnr.bg. В официалните профили на Теленор България, като Facebook, Instagram и Twitter може да се публикува само персонализираната картичка, без личното послание.

Участник, който не е спазил механизма за публикуване текстово послание в Кампанията, няма да получи персонализирана празнична картичка, тъй като не отговаря на т. IV от настоящите условия и правила. 

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Настоящите условия и правила са публикувани в сайта на Кампанията – tlnr.bg

Организаторът на Kампанията има право, с което участниците се съгласяват, да променя и допълва настоящите условия и правила по всяко време, като публикува съответните изменени/ допълнени условия и правила на tlnr.bg. Промените влизат в сила от момента на публикуването им. 

Събирането, обработването и съхранението на лични данни в настоящата Кампания се урежда от Политиката за личните данни при провеждане на кампании на Теленор България, публикувана на https://goo.gl/RBABcM

С публикуването на авторско съдържание в сайта на Кампанията, участникът заявява своето участие и съгласие личните му данни, свързани с регистрация в сайта (потребителско име, имейл и евентуално публикуваното от него съдържание) да бъдат събирани и обработвани от Теленор или от трето лице по възложение на Теленор, като същите ще бъдат изтрити в 3 (три) месечен срок, считано от 20.12.2018г. Всеки участник може във всеки един момент до приключване на Кампанията да оттегли своето съгласие за участие, като персонализираната картичка и посланитео ще бъдат премахнати от сайта на кампанията – tlnr.bg. 

Всеки участник в Кампанията, който е участвал с текстово послание за създаване на персонална празнична картичка от Организатора, изрично и доброволно се съгласява неговата авторска публикация да бъде обработвана и/или публикувана в сайта на Кампанията – tlnr.bg, в това число с посочване на имената му, имената на получателя и линк към неговата персонална празнична картичка в сайта на Кампанията, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на Организатора. В противен случай Организаторът може да откаже участието на потребителя в следващите етапи на Кампанията.

Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в случай на действия или послания, които могат да рефлектират негативно върху имиджа на Кампанията и/или на Организатора. Всеки опит за подобни действия или послания ще доведе до дисквалифициране на участника, за което последният ще бъде уведомен от Организатора с лично съобщение към имейл адреса, с който се е регистрирал за участие в Кампанията.